Giới thiệu

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác thông tin xúc tiến du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch về công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ xúc tiến phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời tổ chức các hoạt động dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch là đơn vị dự toán cấp I, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động. Trụ sở trung tâm: đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Đường Trần Phú - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;
 • Là đầu mối thu thập thông tin và cung cấp các thông tin về hoạt động du lịch cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch; kết nối với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ lữ hành du lịch;
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Phú Thọ;
 • Xây dựng, quản lý hoạt động trang thông tin điện tử về du lịch Phú Thọ; cung cấp thông tin về du lịch Phú Thọ trên các trang thông tin điện tử khác;
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu chiến lược thị trường du lịch; Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch định hướng thị trường để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh;
 • Phối hợp tìm kiếm, khai thác thị trường, tổ chức các loại hình kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch. Khảo sát các tour, tuyến, điểm du lịch, xây dựng biên tập và tổ chức thuyết minh, hướng dẫn tại các điểm du lịch, khu du lịch phục vụ các đoàn khách du lịch. Xây dựng, quảng cáo và phối hợp tổ chức các chương trình du lịch phục vụ khách du lịch;
 • Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch theo quy định hiện hành; tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch;
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch; tổ chức và phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thông tin và xúc tiến du lịch;
 • Quản lý biên chế, lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức bộ máy và Biên chế

Lãnh đạo: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b. Các phòng chuyên môn: 03 phòng.

 • Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 • Phòng Thông tin và Xúc tiến du lịch ;
 • Phòng Dịch vụ.

c. Biên chế : Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch ñược giao 16 biên chế, trong đó:

 • Giao bổ sung 08 biên chế từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh ;
 • Tiếp nhận bàn giao 08 viên chức từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư;
 • Trung tâm được phép hợp đồng lao động, quỹ lương do Trung tâm tự cân đối chi trả tối đa không quá 15 người.
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án vị trí việc làm và tuyển dụng theo cơ cấu được phê duyệt, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

1.6M

Số dân sống tại
Phú Thọ

3.5K

Diện tích hàng nghìn
km vuông

1K+

Di tích lịch sử
văn hóa

6%

Du khách du lịch
hàng năm

Gặp gỡ lãnh đạo

Cơ cấu Tổ chức Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ